Fórum kresťanských inštitúcií je…

Vízia a misia FKI

Vízia FKI

Zrozumiteľným a prijateľným spôsobom a spoluprácou kresťanských inštitúcií vnášať kresťanské hodnoty a postoje do spoločnosti.

 Misia FKI

 1. Na základe poslania a skúseností jednotlivých členských organizácií vytvárať podmienky pre spoločnú prezentáciu kresťanských hodnôt a práce jednotlivých inštitúcií formou:
  - verejných podujatí,
  - vyhlásení k aktuálnemu dianiu v spoločnosti,
  - lobingom,
  - účasťou a vstupom do verejného života prostredníctvom nástrojov občianskej participácie,
  - intenzívnou spoluprácou s médiami.
 2. Organizovanie podujatí pre členské inštitúcie, ktoré umožňujú vzájomné spoznávanie sa a budovanie vzťahov.
 3. Poskytovať služby členským a partnerským inštitúciám, aby mohli lepšie napĺňať svoje vlastné poslanie:
  - zviditeľňovanie inštitúcií a ich činností,
  - informačný servis a vzdelávanie,
  - pomoc pri komunikácii voči cirkvi, verejnej správe.
 4. Rozvíjať spoluprácu s cirkevnými inštitúciami, tretím sektorom, verejnou správou, akademickým prostredím a  svetom politiky.
 5. Budovať medzinárodnú spoluprácu s podobnými platformami pre laikov a šíriť dobré meno Slovenska v zahraničí.

História a vznik

Na Slovensku vznikali v minulosti malé spoločenstvá veriacich ľudí, prehlbujúce vzájomnú solidaritu a vzťah k Bohu,  z ktorých sa rozvinuli celoslovenské hnutia. Popritom začali pôsobiť aj mnohé  združeníia a inštitucionalizované laické iniciatívy, ktorých cieľom je kristianizovať konkrétne oblasti ľudskej kultúry.
Platformou, kde sa vzájomne stretajú tieto iniciatívy je občianske združenie FKI .
V rámci KBS je poverený zodpovednosťou za FKI otec biskup  Baláž.
Laici združení prostredníctvom FKI si uvedomujú svoju zodpovednosť kresťanov v súčasnom svete a chcú svoje poslanie napĺňať v jednote s Cirkvou. Vďaka lepšiemu vzájomnému poznaniu a prehlbovaniu jednoty sa dosahuje efektívnejšia spolupráca laikov a celej Cirkvi na formovaní kresťanského životného štýlu a jeho pozitívneho vnímania slovenskou verejnosťou.
Prvé stretnutie FKI sa konalo vo februári 1996. Stretnutia bývajú spravidla dvakrát ročne. Na stretnutiach  býva  zastúpených asi 25-30  inštitúcií.
V súčasnosti činnosť FKI ako občianskeho združenia nadväzuje vďaka podpore KBS, Renovabis a dobrovoľníckej práci priamo na doterajšiu činnosť.